Komisijas Regula (ES) 2019/1933 (2019. gada 6. novembris), ar ko izveido Padomes Regulā (EEK) Nr. 3924/91 paredzēto rūpniecisko ražojumu Prodcom sarakstu (Dokuments attiecas uz EEZ)