2010 m. liepos 23 d. Komisijos reglamentas (ES) Nr. 662/2010, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su Tarptautinio finansinės atskaitomybės aiškinimo komiteto (TFAAK) 19-uoju aiškinimu ir 1-uoju tarptautiniu finansinės atskaitomybės standartu (TFAS) Tekstas svarbus EEE