Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 1126/91 της Επιτροπής της 2ας Μαΐου 1991 περί καθορισμού των επιστροφών που εφαρμόζονται κατά την εξαγωγή της όρυζας και των θραυσμάτων της