ZIŅOJUMS par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko attiecībā uz resursiem īpašajam piešķīrumam Jaunatnes nodarbinātības iniciatīvai groza Regulu (ES) Nr. 1303/2013 (COM(2019)0055 - C8-0041/2019 - 2019/0027(COD)) Reģionālās attīstības komiteja Referente: Iskra Mihaylova