Lieta C-620/16: Tiesas (ceturtā palāta) 2019. gada 27. marta spriedums — Eiropas Komisija/Vācijas Federatīvā Republika (Valsts pienākumu neizpilde — LESD 258. pants — Lēmums 2014/699/ES — Lojālas sadarbības princips — LES 4. panta 3. punkts — Pieņemamība — Pārmestās rīcības sekas argumentētajā atzinumā noteiktā termiņa beigās — Seku uz Savienības starptautiskās rīcības vienotību un saskanību turpināšanās — Pasākumu, koattiecīgā dalībvalsts veikusi argumentētā atzinuma izpildei, pietiekamība — Vācijas Federatīvās Republikasbalsojums pret Savienības nostāju Lēmumā 2014/699/ES Starptautisko dzelzceļa pārvadājumu starpvaldību organizācijas (OTIF) Revīzijas komitejas 25. sesijā un minētās dalībvalsts iebildumi pret šo nostāju un pret šajā lēmumāparedzētajiem balsstiesību izmantošanas noteikumiem)