JŪSŲ ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą pateikiama informacija apie jūsų asmens duomenų tvarkymą ir apsaugą.

Duomenų tvarkymo operacija: Europos Sąjungos žiniatinklio archyvas

Duomenų valdytojas: Europos Sąjungos leidinių biuras, A.4 skyrius „Saugojimas ir teisinis deponavimas“

Registracijos numeris: DPR-EC-00861

Turinys

 1. Įvadas
 2. Kodėl ir kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys?
 3. Kokiu teisiniu pagrindu tvarkomi jūsų asmens duomenys?
 4. Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome?
 5. Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?
 6. Kaip saugomi jūsų asmens duomenys?
 7. Kam prieinami ir kam atskleidžiami jūsų asmens duomenys?
 8. Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?
 9. Kontaktinė informacija
 10. Kur rasti išsamesnės informacijos?

1. Įvadas

Europos Komisija (toliau – Komisija) yra įsipareigojusi saugoti jūsų asmens duomenis ir gerbti jūsų privatumą. Komisija renka ir toliau tvarko asmens duomenis laikydamasi 2018 m. spalio 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2018/1725 dėl fizinių asmenų apsaugos Sąjungos institucijoms, organams, tarnyboms ir agentūroms tvarkant asmens duomenis ir dėl laisvo tokių duomenų judėjimo, kuriuo panaikinamas Reglamentas (EB) Nr. 45/2001.

Šiame pareiškime apie privatumo apsaugą paaiškinama, kodėl tvarkome jūsų asmens duomenis, kaip renkame ir tvarkome visus asmens duomenis, kaip užtikriname visų pateiktų asmens duomenų apsaugą, kaip ta informacija naudojama ir kokiomis su savo asmens duomenimis susijusiomis teisėmis galite naudotis. Jame pateikiama ir atsakingo duomenų valdytojo, į kurį galite kreiptis, kad pasinaudotumėte savo teisėmis, duomenų apsaugos pareigūno ir Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūno kontaktiniai duomenys.

Informacija apie tvarkymo operaciją „Europos Sąjungos žiniatinklio archyvas“, kurią atlieka Europos Sąjungos leidinių biuro A.4 skyrius „Saugojimas ir teisinis deponavimas“, pateikiama toliau.

2. Kodėl ir kaip tvarkomi jūsų asmens duomenys?

Duomenų tvarkymo tikslas. Leidinių biuro A.4 skyrius „Saugojimas ir teisinis deponavimas“ tvarko Europos Sąjungos žiniatinklio archyvą, kad būtų išsaugotos ES institucijų, agentūrų ir įstaigų interneto svetainės. Archyvuojama atliekant automatinę paiešką naudojantis paieškos robotais atrinktose viešai prieinamose ES institucijų tvarkomose interneto svetainėse. Taip sukurtas archyvas yra prieinamas visuomenei internete.

Atliekant šiuos veiksmus archyve gali būti išsaugoti asmens duomenys, kurie anksčiau buvo viešai prieinami ES institucijų interneto svetainėse. Archyve gali būti šių pirminėse interneto svetainėse jų savininkų paskelbtų asmens duomenų: ES darbuotojų ir galbūt kitų asmenų, susijusių su ES sprendimų priėmimu, pvz., nacionalinių ekspertų, vardai, pavardės ir galbūt kontaktiniai duomenys. Tokiu atveju svetainės savininko prašymu puslapiai, kuriuose yra asmens duomenų, gali būti viešai nerodomi.

Šia duomenų tvarkymo operacija siekiama aiškaus tikslo – archyvavimo atsižvelgiant į viešąjį interesą.

Jūsų asmens duomenys nebus naudojami automatizuotam sprendimų priėmimui, įskaitant profiliavimą.

3. Kokiu teisiniu pagrindu tvarkomi jūsų asmens duomenys?

Tvarkome jūsų asmens duomenis, nes tai būtina siekiant atlikti užduotį, vykdomą viešojo intereso labui arba vykdant Sąjungos institucijai ar organui pavestus viešosios valdžios įgaliojimus.

Papildomas duomenų tvarkymo teisinis pagrindas: Leidinių biuro įgaliojimai, 2009 m. birželio 26 d. Europos Parlamento, Tarybos, Komisijos, Teisingumo Teismo, Audito Rūmų, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto ir Regionų komiteto sprendimas 2009/496/EB dėl Europos Sąjungos leidinių biuro veiklos organizavimo (Euratomas), ypač jo 3 straipsnio 1 dalies g punktas ir 5 straipsnio 1 dalies m punktas.

4. Kokius asmens duomenis renkame ir toliau tvarkome?

Kad atliktų šią duomenų tvarkymo operaciją, Leidinių biuro A.4 skyrius „Saugojimas ir teisinis deponavimas“ kai kuriais atvejais gali rinkti toliau nurodytų rūšių asmens duomenis, kaip antai:

 • vardas ir pavardė;
 • galimai kontaktiniai duomenys (darbo e. pašto adresas, telefono numeris, fizinio biuro adresas);
 • išimtiniais atvejais nuotrauka ar kita informacija.

Europos Sąjungos žiniatinklio archyvas šiuos duomenis gauna archyvuodamas pirmines, viešai prieinamas ES svetaines.

5. Kiek laiko saugomi jūsų asmens duomenys?

Leidinių biuro A.4 skyrius „Saugojimas ir teisinis deponavimas“ saugo jūsų asmens duomenis, kad būtų galima archyvuoti istorinės reikšmės informaciją be laiko apribojimo.

6. Kaip saugomi jūsų asmens duomenys?

Visi elektroninio formato asmens duomenys (e. pašto adresai, dokumentai, duomenų bazės, įkelti duomenų rinkiniai ir pan.) saugomi Europos Komisijos arba jos rangovo (-ų) serveriuose. Visos duomenų tvarkymo operacijos vykdomos laikantis 2017 m. sausio 10 d. Komisijos sprendimo (ES, Euratomas) 2017/46 dėl Europos Komisijos ryšių ir informacinių sistemų saugumo.

Rangovai gali būti įsikūrę už EEE ribų. Šiuo metu Leidinių biuras yra sudaręs žiniatinklio archyvavimo sutartis su „Internet Archive“ (JAV) ir su „GW Crossmedia“ (Nyderlandai). „Internet Archive“ nedalyvauja ES ir JAV privatumo skydo programoje. Tačiau visi duomenys, taip pat surinkti „Internet Archive“, yra saugomi EEE teritorijoje esančiuose serveriuose. Komisijos rangovai, tvarkydami jūsų duomenis Komisijos vardu, yra teisiškai įsipareigoję laikytis konkrečių sutarties sąlygų ir konfidencialumo prievolės, kylančios iš Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (Reglamentas (ES) 2016/679).

Kad apsaugotų jūsų asmens duomenis, Komisija ėmėsi tam tikrų techninių ir organizacinių priemonių. Prie techninių priemonių priskiriami atitinkami veiksmai, kuriais užtikrinamas tinklo saugumas ir mažinama duomenų praradimo, jų keitimo ar neteisėtos prieigos rizika, atsižvelgiant į su asmens duomenų tvarkymu susijusią riziką ir tvarkomų duomenų pobūdį. Prie organizacinių priemonių priskiriamas prieigos prie asmens duomenų apribojimas suteikiant prieigos teisę tik įgaliotiems asmenims, turintiems teisėtą poreikį žinoti šios duomenų tvarkymo operacijos tikslais.

7. Kam prieinami ir kam atskleidžiami jūsų asmens duomenys?

Susipažinti su jūsų asmens duomenimis gali Komisijos darbuotojai, atsakingi už šios duomenų tvarkymo operacijos vykdymą, ir darbuotojai, kuriems suteiktas leidimas remiantis būtinumo žinoti principu. Šie darbuotojai laikosi teisiškai privalomų ir prireikus papildomų susitarimų dėl konfidencialumo.

Remiantis Reglamento (ES) 2018/1725 19 konstatuojamąja dalimi, 4 straipsnio 1 dalies b ir e punktais, 13 straipsniu ir 25 straipsnio 4 dalimi, šis galimas asmens duomenų perdavimas laikomas pagrįstu, nes jis naudojamas siekiant aiškaus tikslo – archyvavimo atsižvelgiant į viešąjį interesą.

Europos Sąjungos žiniatinklio archyvas yra viešai prieinamas internete.

8. Kokios yra jūsų teisės ir kaip galite jomis pasinaudoti?

Turite tam tikrų teisių kaip duomenų subjektas pagal Reglamento (ES) 2018/1725 III skyrių (14–25 straipsnius), visų pirma teisę paslėpti savo asmens duomenis, kad jie nebūtų visiems prieinami žiniatinklio archyve, ir teisę apriboti savo asmens duomenų tvarkymą. Jei taikoma, turite teisę nesutikti, kad jūsų asmens duomenys būtų tvarkomi, arba teisę į duomenų perkeliamumą.

Kad pasinaudotumėte savo teisėmis, kreipkitės į duomenų valdytoją, arba, kilus nesutarimui, į duomenų apsaugos pareigūną. Prireikus galite kreiptis ir į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną. Jų kontaktiniai duomenys pateikiami toliau 9 skyriuje.

Jei pageidaujate pasinaudoti savo teisėmis, susijusiomis su viena arba keliomis konkrečiomis duomenų tvarkymo operacijomis, savo prašyme pateikite jų aprašą (pavyzdžiui, registracijos numerį (-ius), kaip nurodyta tolesniame 10 skyriuje).

9. Kontaktinė informacija

- Duomenų valdytojas

Jei norėtumėte pasinaudoti savo teisėmis pagal Reglamentą (ES) 2018/1725 arba turite pastabų, klausimų arba abejonių, arba jei norite pateikti skundą dėl jūsų asmens duomenų rinkimo ir naudojimo, kreipkitės į duomenų valdytoją – Leidinių biuro A.4 skyrių „Saugojimas ir teisinis deponavimas“, info@publications.europa.eu.

- Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų dėl savo asmens duomenų tvarkymo pagal Reglamentą (ES) 2018/1725, galite kreiptis į duomenų apsaugos pareigūną (DATA-PROTECTION-OFFICER@ec.europa.eu).

- Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūnas

Turite teisę kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną (galite jam pateikti skundą) (edps@edps.europa.eu), jei manote, kad duomenų valdytojui tvarkant jūsų asmens duomenis buvo pažeistos jūsų teisės pagal Reglamentą (ES) 2018/1725.

10. Kur rasti išsamesnės informacijos?

Komisijos duomenų apsaugos pareigūnas skelbia visų Komisijos atliekamų asmens duomenų tvarkymo operacijų, grindžiamų dokumentais, apie kurias jam pranešta, registrą. Su šiuo registru susipažinti galima adresu http://ec.europa.eu/dpo-register.

Ši konkreti duomenų tvarkymo operacija įtraukta į viešą duomenų apsaugos pareigūno registrą registracijos numeriu DPR-EC-00861.