2005 m. spalio 25 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1751/2005, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1725/2003, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, dėl 1 TFAS, 39 TAS ir 12 NAK (Tekstas svarbus EEE)