2008/593/EB: 2008 m. liepos 11 d. Komisijos sprendimas dėl Transeuropinio transporto tinklo vykdomosios įstaigos užduočių ir veiklos laikotarpio iš dalies keičiantis Sprendimą 2007/60/EB