2006 m. birželio 19 d. Tarybos reglamentas (EB) Nr. 1029/2006, iš dalies keičiantis Reglamentą (EEB) Nr. 1906/90 dėl tam tikrų prekybos paukštiena standartų