Υπόθεση Τ-120/05: Προσφυγή των Andreas Knaul κ.λπ. κατά της Επιτροπής των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων που ασκήθηκε στις 8 Μαρτίου 2005