Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos direktyvos dėl būtiniausių mėsai auginamų viščiukų apsaugos taisyklių nustatymo (KOM(2005)0221 - C6-0190/2005 - 2005/0099(CNS))