2007/782/EB: 2007 m. lapkričio 30 d. Komisijos sprendimas, patvirtinantis metines ir daugiametes 2008 m. ir vėlesniems metams valstybių narių pateiktas tam tikrų gyvūnų ligų ir zoonozių likvidavimo, kontrolės ir stebėsenos programas ir nustatantis Bendrijos finansinį įnašą (Pranešta dokumentu Nr. C(2007) 5776)