Ανακοίνωση τησ Επιτροπήσ για την Προωθηση της Εσωτερικης ναυσιπλοϊας “NAIADES” - Ένα Ολοκληρωμένο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Δράσης για την Εσωτερική Ναυσιπλοΐα {SEC(2006) 34}