Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.4160 — Thyssenkrupp/EADS/Atlas) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ