Komisijos reglamentas (EB) Nr. 1725/2003 2003 m. rugsėjo 29 d. priimantis tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002 (Tekstas svarbus EEE)