Ψήφισμα (ΕΕ) 2016/1595 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 28ης Απριλίου 2016, με τις παρατηρήσεις που αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της απόφασης σχετικά με την απαλλαγή όσον αφορά την εκτέλεση του προϋπολογισμού της κοινής επιχείρησης SESAR για το οικονομικό έτος 2014