Предварително уведомление за концентрация (Дело M.9305 — Sev.en Energy/Huaneng-Yudean/InterGen) — Дело кандидат за опростена процедура (Текст от значение за ЕИП.)