2006 m. sausio 10 d. Teisingumo Teismo sprendimas (antroji kolegija), Byloje C-98/03 Europos Bendrijų Komisija prieš Vokietijos Federacinę Respubliką (Valstybės įsipareigojimų neįvykdymas — Direktyva 92/43/EEB — Natūralių buveinių apsauga — Laukinė fauna ir flora — Tam tikrų projektų poveikio saugomai teritorijai įvertinimas — Rūšių apsauga)