Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir Tarybos direktyvos iš dalies keičiančios Direktyvą 1999/62/EB dėl sunkiasvorių krovininių transporto priemonių apmokestinimo už naudojimąsi tam tikra infrastruktūra iš dalies keičianti(s) komisijos pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį