Sutartis dėl Konstitucijos Europai - III DALIS – SĄJUNGOS POLITIKA IR JOS FUNKCIONAVIMAS - III ANTRAŠTINĖ DALIS – VIDAUS POLITIKA IR VEIKSMAI - I SKYRIUS – VIDAUS RINKA - 2 skirsnis – Laisvas asmenų ir paslaugų judėjimas - 2 poskirsnis – Įsisteigimo laisvė - III-141 straipsnis