2005 m. vasario 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 195/2005, nustatantis grąžinamajai išmokai už grūdus taikomą tikslinamąją sumą