Komisijos nuomonė pagal EB sutarties 251 straipsnio 2 dalies trečios pastraipos c punktą dėl Europos Parlamento pakeitimų Tarybos bendrojoje pozicijoje dėl pasiūlymo dėl Europos parlamento ir Tarybos direktyvos dėl vartotojo atžvilgiu nesąžiningos verslo įmonių prekybos veiklos vidaus rinkoje, iš dalies keičiančios Tarybos direktyvą 84/450/EEB, Europos parlamento ir Tarybos direktyvas 97/7/EB, 98/27/EB ir 2002/65/EB bei Europos parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) nr. 2006/2004 („nesąžiningos komercinės praktikos direktyva“) iš dalies keičiančio Komisijos pasiūlymą pagal EB sutarties 250 straipsnio 2 dalį