Sutartis dėl Konstitucijos Europai - III DALIS – SĄJUNGOS POLITIKA IR JOS FUNKCIONAVIMAS - VI ANTRAŠTINĖ DALIS – SĄJUNGOS FUNKCIONAVIMAS - I SKYRIUS – INSTITUCINĖS NUOSTATOS - 2 skirsnis – Sąjungos patariamieji organai - 1 poskirsnis – Regionų komitetas - III-388 straipsnis