Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komiteto nuomonė dėl Pasiūlymo priimti Europos Parlamento ir Tarybos sprendimą dėl Europos garso ir vaizdo įrašų sektoriaus rėmimo programos įgyvendinimo (MEDIA 2007) KOM(2004) 470 galutinis — 2004/0151 (COD)