Komisijos pranešimas pagal Tarybos reglamento (EEB) Nr. 2408/92 4 straipsnio 1 dalies a punkto nuostatas — Su viešąja paslauga susiję įsipareigojimai teikiant reguliariąsias oro susisiekimo paslaugas Italijoje (Tekstas svarbus EEE)