2009 m. gegužės 8 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 380/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 796/2004, kuriuo nustatomos išsamios kompleksinio paramos susiejimo, moduliavimo ir integruotos administravimo ir kontrolės sistemos įgyvendinimo taisyklės, numatytos Tarybos reglamente (EB) Nr. 1782/2003, nustatančiame bendrąsias tiesioginės paramos schemų pagal bendrą žemės ūkio politiką taisykles ir nustatančiame tam tikras paramos schemas ūkininkams ir išsamios Reglamente (EB) Nr. 479/2008 numatyto kompleksinio paramos susiejimo įgyvendinimo taisyklės