2005/261/EB: 2004 m. kovo 30 d. Komisijos sprendimas dėl Jungtinės Karalystės pagalbos schemos įgyvendinant Gibraltaro Vyriausybės įmonių pelno mokesčių reformą (pranešta dokumentu Nr. C(2004) 929) (Tekstas svarbus EEE).