2006/614/EB: 2006 m. rugsėjo 13 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 92/452/EEB dėl tam tikrų embrionų surinkimo ir embrionų gamybos grupių Jungtinėse Amerikos Valstijose (pranešta dokumentu Nr. C(2006) 4085) (Tekstas svarbus EEE)