Zaak T-729/19: Arrest van het Gerecht van 8 juli 2020 — Dinamo/EUIPO (Favorit) [“Uniemerk – Aanvraag voor Uniewoordmerk Favorit – Absolute weigeringsgrond – Geen onderscheidend vermogen – Artikel 7, lid 1, onder b), van verordening (EU) 2017/1001”]