Ανακοίνωση της Επιτροπής σχετικά με την ερμηνεία ορισμένων νομικών διατάξεων του αναθεωρημένου πλαισίου εξυγίανσης των τραπεζών σε απάντηση των ερωτήσεων που έθεσαν οι αρχές των κρατών μελών 2020/C 321/01