Nevznesenie námietky voči oznámenej koncentrácii (Prípad COMP/M.4898 – Compagnie de Saint-Gobain/Maxit) Text s významom pre EHP