Μη διατύπωση αντιρρήσεων σχετικά με κοινοποιηθείσα συγκέντρωση (Υπόθεση COMP/M.4898 — Compagnie de Saint-Gobain/Maxit) Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ