Komission asetus (EY) N:o 872/2003, annettu 20 päivänä toukokuuta 2003, asetusten (EY) N:o 1371/95, (EY) N:o 1372/95, (EY) N:o 800/1999 ja (EY) N:o 1291/2000 säännöksistä poikkeavista erityistoimenpiteistä muna- ja siipikarjanliha-alalla