2004/615/EB: 2004 m. liepos 23 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimą 2004/111/EB dėl naminių ir laukinių paukščių gripo tyrimų įgyvendinimo valstybėse narėse 2004 metais (pranešta dokumentu Nr. K(2004) 2459)(Tekstas svarbus EEE)