2006 m. gruodžio 21 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 2003/2006, nustatantis išsamias su bendru žuvininkystės ir akvakultūros produktų rinkų organizavimu susijusių išlaidų finansavimo iš Europos žemės ūkio garantijų fondo (EŽŪGF) taisykles