Domstolens dom (stora avdelningen) den 12 juli 2005 i mål C-198/03 P: Europeiska gemenskapernas kommission mot CEVA Santé Animale SA, Pfizer Enterprises Sàrl, international Federation for Animal Health (IFAH) (Överklagande – Förordning (EEG) nr 2377/90 – Veterinärmedicinska läkemedel – Fastställande av gränsvärdet för högsta tillåtna restkoncentration för progesteron – Förutsättningar för gemenskapens utomobligatoriska skadeståndsansvar)