Rozsudek Soudního dvora (velkého senátu) ze dne 12. července 2005 ve věci C-198/03 P: Komise Evropských společenství proti CEVA Santé Animale SA, Pfizer Enterprises Sàrl, International Federation for Animal Health (IFAH) (Opravný prostředek — Nařízení (EHS) č. 2377/90 — Veterinární léčivé přípravky — Stanovení maximálních limitů reziduí pro progesteron — Podmínky mimosmluvní odpovědnosti Společenství)