2009/566/EB: 2009 m. liepos 27 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Sprendimo 2008/721/EB nuostatas dėl vartotojų saugos, visuomenės sveikatos ir aplinkos mokslo komitetų nariams ir ekspertams mokamo atlygio (pranešta dokumentu Nr. C(2009) 5767)