Europos bendrijų metinės ataskaitos — 2007 finansiniai metai — I tomas — Konsoliduotosios finansinės ataskaitos ir konsoliduotosios biudŽeto vykdymo ataskaitos