/* */

Komisijos komunikatas Tarybai, Europos Parlamentui, Europos ekonomikos ir socialinių reikalų komitetui ir Regionų komitetui - Teisingumas, laisvė ir saugumas Europoje nuo 2005 m. hagos programos ir veiksmų plano įvertinimas {SEC(2009) 765} {SEC(2009) 766} {SEC(2009) 767}