Γραπτή ερώτηση E-4232/09 υποβολή: Bill Newton Dunn (ALDE) προς την Επιτροπή. Συμμόρφωση της Microsoft