Klausimas raštu E-3783/05 Erik Meijer (GUE/NGL) Komisijai. Dël nenumatyto reikalavimo sumokëti šimtus doleriø už leidimà automobiliu kirsti Turkijos sienà ir bausmës konfiskuojant nuosavybæ taikymo, jei reikalavimas sumokëti neávykdomas