Klausimas raštu E-3749/05 Roberta Angelilli (UEN) Komisijai. Dël humoro terapijoje dalyvaujanèiø organizacijø finansavimo