Pranešimas apie datą, nuo kurios bus taikomi 2004 m. vasario 19 d. Tarybos reglamento (EB) Nr. 422/2004, iš dalies keičiančio Reglamentą (EB) Nr. 40/94 dėl Bendrijos prekių ženklo, 34 ir 35 punktai