Προηγούμενη γνωστοποίηση συγκέντρωσης (Υπόθεση αριθ. COMP/M.3806 — Telefonica/Cesky Telecom)Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ#Κείμενο που παρουσιάζει ενδιαφέρον για τον ΕΟΧ