2009 m. birželio 3 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 494/2009, iš dalies keičiantis Reglamentą (EB) Nr. 1126/2008, priimantį tam tikrus tarptautinius apskaitos standartus pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (EB) Nr. 1606/2002, kiek tai susiję su 27-uoju tarptautiniu apskaitos standartu (TAS) (Tekstas svarbus EEE )