2005/389/EB: 2005 m. gegužės 18 d. Komisijos sprendimas, iš dalies keičiantis Komisijos sprendimą 1999/217/EB dėl maisto produktuose ar ant jų naudojamų kvapiųjų medžiagų registro (pranešta dokumentu Nr. C(2005) 1437) (Tekstas svarbus EEE)