Klausimas raštu E-3769/05 Erik Meijer (GUE/NGL) ir Kartika Liotard (GUE/NGL) Komisijai. Dël sunkiø gyvûnø gerovës apsaugos priemoniø pažeidimø transportuojant perkrautose priekabose ir patvirtinant netinkamà maršrutà