Решение за изпълнение (ЕС) 2019/1774 на Комисията от 23 октомври 2019 година за изменение на приложение I към Решение 2012/137/ЕС по отношение на включването на Обединеното кралство Великобритания и Северна Ирландия в списъка на третите държави или частите от тях, от които е разрешено въвеждането в Съюза на сперма от домашни животни от рода на свинете (нотифицирано под номер С(2019) 7644) (текст от значение за ЕИП)