Europos Parlamento teisėkūros rezoliucija dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento dėl Europos žemės ūkio kaimo plėtros fondo (EŽUKPF) paramos kaimo plėtrai (KOM(2004)0490 - C6-0181/2004 - 2004/0161(CNS))